Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iktisadi ve sosyal açıdan önemli bir problem alanını ifade eden eğitimde fırsat eşitliği, içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkemiz eğitim sisteminde büyük bir irin, sorunsal olarak karşımıza çıkıyor.

Sosyal devlet anlayışıyla, gelir düzeyi yapısı hemen her dönemde dar boğazda olan toplumumuz mevcut eşitsizlikleri giderebilmek, toplumsal sınıflar arasındaki makası kapatabilmek için çeşitli iktisadi temelli eğitim projelerini farklı ve geniş zaman aralıklarında uygulamış olsa da her geçen yıl derinleşen “eşitsizlik”, tabiri mümkünse adeta metastaz yaparak sosyal hayatın kılcallarına işlemiştir. 
Çok boyutlu bir perspektife sahip olan eğitimde fırsat eşitliği kavramına esasa bağlı kalarak iktisadi, sosyal ve siyasi pencerelerden bakmak ve toplumun demografik yapısı ile kültürel çeşitliliği bu problemin hem tanımına hem çözümüne eklemlemek en doğru yaklaşım olacaktır.


Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında yukarıda bahsi geçen ana etmenleri çözüme anahtar olma niteliği taşıyan alt başlıklara indirgeyecek olursak da;


•    Ailelerin sosyoekonomik durumu
•    Taşımalı Eğitim
•    Yeterli fiziki şartlara sahip eğitim ortamları (Okul binası, okul forması, eğitim materyalleri)
•    Güncel eğitim donanımlarına kolayca ulaşabilme
•    Ailelerdeki çocuk sayısının, ailenin maddi gücüyle olan korelasyonu
•    Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranı
•    Tarım ve sanayi alanında ortaya çıkan çocuk işçiliği
•     Nitelikli kaynaştırma eğitimi 


sorun ve çözümlerini açık bir şekilde görebiliriz.


Milli Eğitim politikalarımızın merkezinde yer alan eğitimde fırsat eşitliği problemini çözmek adına dönem dönem ciddi adımlar atılmış ve bu reformist adımlar uzun vadede farklı düzeylerde sonuç vermiştir.
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için köy okulları tekrar birçok yerde aktif hale getirilmiş, ücretsiz ders kitabı ve yardımcı yayın temini her öğrenci için sağlanmış, FATİH projesi kapsamında güncel eğitim donanımları öğrenci ve ailelere ulaştırılmış, kız çocuklarında okullaşma oranını arttırabilmek adına vakıf ve dernek iş birlikleriyle projeler ortaya konmuş ve hem ilköğretim hem de ortaöğretim için ücretsiz kurslar sağlanmıştır.
Atılan tüm bu adımlara rağmen mevcut eşitsizliklerin devam ettiğini ve bu adımların takip edilerek sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerekliliği çok açıktır.
Öğrencilerin akademik başarısını ve sosyal gelişimini eşit düzeyde desteklemek ve sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için okullara ayrılan bütçenin arttırılması, eğitim odağında ailelerin desteklenmesi ve kadrolu öğretmen sayısının arttırılması dile getirilen çözümler arasındadır.


Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanması dileğiyle.