banner277

Hz.İbrahim (as) Meşrebi ve Bize Kazandırdıkları

                Hazret-i İbrahim'in cismi gibi, gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi, gömleğini de yakmıyor. »Ey millet-i İbrahim! İbrahimvâri olunuz, tâ maddî ve mânevî gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada, hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip Cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi, Cenâb-ı Hakkın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği bazı maddeler var; onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. 
-arayınız (okuyunuz)
 -çıkarınız (tahkik ettiniz) 
-giyiniz (uygulayınız) 
          İbrahim (as) giydiği elbise: şefkat ve tefekkür, acz ve fakr. Cehennemin cehennemi kalptedir. Nemrudun ateşi dimağdadır. 
         Halet bize nereden geliyor ? Haletin 3 kaynağı: 
1.Balıktan çıkan koku gibi (koku balığın haleti, ondan çıkıyor ama içine alıyor). Kaynağı biziz ama bizi içine alıyor 
2.Zaman, zemin, taam libasının bizi içine alması 
3.Direk Allah’ın ihsan etmesi (ne senden çıkmış ne hariçten yüklenmiş, direk veriliyor) 
       Ruhunuza imanı giydirip ---> iman bir anlayış değil. Ruha iman giydirmek. 
iman--->elbise 
iman---> Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek bir madde-i mâneviye. 
         Bize giydirilen Ruh, Akıl, His, Şuur ve Hayat gibiler vücut libaslarıdır. Bunların da yanmaması lazım. Ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir..Ruhunuza imanı giydirip Cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi.. Şu âyet ise, ona mukabil, bak, ne kadar ulvî, lâtif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak, Hanîfen Müslimen destgâhında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. 
        Elbisenin sıfatları: ulvî, lâtif ve güzel ve yırtılmaz. 
•Hanîfen müslimen destgâhında: Kur’an tezgahında yapılan takvadır (S:261, L:71) 
•O hulle takvadır. Takva hullesini çıkarırsan zaten Nemrudun ateşinin içindesin, hem yandığını da hissedeceksin. 
•Takva: o libasın adı takvaymış...İbrahimvari olmak. O libası giyiniz. Eğer bu takva libasını çıkarırsan Nemrud seni ateşine atacak demektir. Nemrud'un ateşi enfüsidir. Takva: Takva denilen ibadet-i kamile (marifetullah, muhabbetullah, ibadetullah müşahedetullah) 4'ünü tazammun ediyor. Bunların toplamı takva. Bu dördünü bütünlüğe getirmek yani İbrahimleşmek demektir.
         Nemrudun ATEŞİ dünyada: berd (soğuk), brudet, nar-ı aşk, beyanat-ı Kur’aniye ehli delaletin simahında ( kulağında) kaynayan/yanan kurşun/kalay gibi, dimağında ateş ve yanan zakkum gibi, yüzüne saldıran cehennem gibi, midesinde acı, dikenli darı gibi tesir eder, kalp ateşi, cemiyetin tahripçi zemini (unutma nar nuru yakmaz, belki ateş ışığa meded verir). Ateşten halkolunan zihayat, ziruhlar ve zişuurlara (şeriat-i garrayı Muhammediye (asm) Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan; melaike, cinler ve ruhaniyet der). Zulüm ve tahkir(aşağılama) ateşi, ilim ve ateş-perest zekasını cehaletine kullanmak -ilimin ateşi, nursuz ateş (sıkıntı), ateşperestlik. Ateş temizleyicidir. Fitne ateşi, gıybet ateşi, aşk-ı mecazi, bidatlar, dalaletler, hüzünengiz haletler ve dehşet ateş oldu. Gaflet ateşi , dimağın meratiblerinin bütünlükten ayrılıp tek tek olmaları (ateş çeşididir). Vücudun yaşamak ateşi, firak ateşi, halet-i ruhiyeler, habbeyi kubbe-kubbeyi habbe yapmak (büyüğü küçük-küçüğü büyük yapmak. Yani insanlığını büyültünce büyük zannedilenler küçülür, insan ne kadar küçülürse dertler küçülür. Dertlerim büyüdü demenin adı ben küçüldüm demektir). Müslümanların birbirinden küsmeleri, şehvet ateşi, fitne-i diniye ateşi, şefkatin ateşi, hayret ateşi, zulümat ateşleri, cehennem ateşi, isyan ateşi, fitne ateşi, hırs ateşi, kızıl (düşünce/fikir) ateşler, nifak ve şikak (münafıklık ve laf getirip götürme)ateşleri, küfrü mutlak ateşi, meşakkat ateşi, dinsizlik ateşleri, bela ateşi, teessüf ateşi, zemherinin ateşi. 
         Nemrudun ODUNU: nefret, affetmemek, cimrilik, öfke, yalan, gıybet, kendini değersiz zannetmek, öz güven kaybı, kıskançlık, haset, yeis, korku, bencil, intikamcı, haramlar, farzları yapmamak, hayatına hayatından daha kıymetli idealler / hedefler göstermemek, kendini fark edip tanıyamamak, tanımlayamamak, bilgiyi netice zannedip ilme/hayata dönüştürmemek (Risaleyi okumak bilgi, yaşarsan ilim olur), ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve onların tefsirlerini bizim ile Allah arasında koridor /berzah ve manyetik enerji bağları olduğunu bilmemek (kitap, sünnet, icmal, kıyası fukaha), hayatını disipline edememek (kuralsız yaşamak).Müthiş düşmanlarınıza karşı (az bir hareketle çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye iltica etmeyen, çok perişan olur. İçine gir, kurtul): 
•Zırhınız---> Takvâdır (Kur’ân tezgahında yapılan takva) 
•Siperiniz--->Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesidir 
•Silâhınız--->istiâze (Allah'a sığınmak) ve istiğfar ve hıfz-ı İlâhiyeye ilticadır 
•Kale---> Kur’ân’dır ( çelik ve semâvî kale) 
(Lemalar  sf:76)
•İbrahim = akıl ve kalp bütünlüğüdür (tevhid ehli) 
•Nemrut: İbrahim'in düşmanı, şirk ehli, şirkin hulasası, mümessili 
•Nemrut'un ateşi; vehimlerimiz, vesvesemiz, paniklerimiz, buhran ve bunalımlarımız, olayları yanlış yorumlamak. 
      Kafayı doğru bilgiyle donatırsak ateş bize gül-gülistan olur. Doğru bilgi doğru malzemen yoksa bu kafa ateş çanağı olur...Nemrut bu! 
•İbrahimleşmek (vicdanın dört unsurunu bütünleştirmek). 
•İbadet ile İrade. Marifet ile Zihin. El hubbu lillah-vel buğzu fillâh, kalbi. Enfusi bilgileri hazmetmek 
•İbrahim = akıl ve kalp bütünlüğüdür (tevhid ehli) 
•Nemrut: İbrahim'in düşmanı, şirk ehli, şirkin hulasası, mümessili 
•Nemrut'un ateşi; vehimlerimiz, vesvesemiz, paniklerimiz, buhran ve bunalımlarımız, olayları yanlış yorumlamak. 
     Kafayı doğru bilgiyle donatırsak ateş bize gül-gülistan olur. Doğru bilgi doğru malzemen yoksa bu kafa ateş çanağı olur...Nemrut bu! 
•İbrahimleşmek (vicdanın dört unsurunu bütünleştirmek). 
•İbadet ile İrade. Marifet ile Zihin. El hubbu lillah-vel buğzu fillâh, kalbi. Enfusi bilgileri hazmetmek ise Latife-i Rabaniyeyi (müşahedetullah) güçlendirir. 
     Bu dördünün bileşkesi bizim hullemizdir, bunu da giyersek cehennem bizim kardeşimizdir.         (20.sözün 2. makamı, sf353) 
     Buraya kadar anlatmaya çalıştığım şey ,peygamberlerin mucizeleri sadece o dönemi bağlamıyor.Asırlar sonrasında bizlere de çıkış yolu gösteriyor.Çıkış metotlarına dikkat ederseniz ancak kurtulabilirsiniz.Bugün bu bilgi kirliliğinden kurtulmanın yolu İbrahim-i meşrebdir.
    Unutmayın ,dünyayı  huzura ve barışa çevirmek istiyorsak önce güzel düşünmeyi ,güzel konuşmayı ve hüsn-ü zanla insanlara bakmayı öğrenirsek ve bu genelde çoğunluk olursa işte o zaman dünya huzura erer. Bunu yapmak için de paraya ve pula ihtiyaç yok ,sadece bakışı değiştirmek yaterli. Hoşça kalın…
     
YORUM EKLE

banner274