Karne hediyeleri Kaymakamdan

Tüm Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gi­bi ilçemizde de kar­ne he­ye­ca­nı ya­şan­dı. Tire’deki il­köğ­re­tim ve or­ta­öğ­re­tim o­kul­la­rın­da eğitim gören yaklaşık 15 bin öğ­ren­ci kar­ne al­arak İki hafta sü­re­cek sömestr ta­ti­li­ne çık­tı.

Karne hediyeleri Kaymakamdan

Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven geleneğini bozmadı ve dü­zen­le­nen tö­ren­de öğ­ren­ci­le­re kar­ne­si­ni bizzat kendi ver­di. Tanrıseven, Rasih Kirazoğlu İl­ko­kulunda düzenlenen kar­ne tö­re­niyle öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu. ’’Öğ­ren­ci­le­ri­miz çok se­vinç­li, ta­bi­i biz­ler­de de se­vinç­li­yiz’’ di­yen Kaymakam Tanrıseven, ilçede yaklaşık 15 bin öğ­ren­ci­nin kar­ne a­la­rak tatile çıkacaklarını kay­det­ti.

MİNİKLERİN KARNELERİ KAYMAKAM TANRISEVEN’DEN

Öğrencilerin karnelerini almalarının ardından düzenlenen törende sınıflarında başarılı olan öğrencilere birer satranç takımı hediye eden Kaymakam Tanrıseven: ‘‘Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi gö­nül­den kut­lu­yo­rum. Ge­le­ce­ği­mi­zi e­ma­net e­de­ce­ği­miz yav­ru­la­rı­mızın en iyi eğitimi almaları en büyük gayemiz. Öğrencilerimizin tatilde iyi dinlenmelerini tavsiye ediyorum.’’ dedi.

KARNE SADECE ÖĞRENCİNİN DEĞİL ÖĞRETMEN VE VELİNİN DE

Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven, karnenin öğrencinin değerlendirmesini gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Bu karne aynı zamanda velinin öğrenciye ilgisini, öğretmenin de öğrenciye ne verdiğinin de bir göstergesidir. Karne yalnız öğrencinin karnesi değil aynı zamanda veli ve öğretmenin de karnesidir” dedi.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Karpuz, Kaymakam Tanrıseven’e yaptığı değerlendirmede yaklaşık 15 bin öğ­ren­ci­nin kar­ne al­dı­ğı be­lir­til­di. Bine yakın öğ­ret­men­ ve yardımcı hizmetler personeli ile sür­dür­dük­le­ri e­ği­tim öğ­re­tim yı­lı­ ilk döneminin ol­duk­ça yo­ğun ve verimli geç­ti­ğini di­le ge­ti­r­di.

KARPUZ: ÖĞRENCİLERİMİZ TATİLİN TADINI ÇIKARSIN

E­ği­tim öğ­re­tim dö­ne­min­de çok cid­di prob­lem­le­rin ya­şan­ma­dı­ğı­na par­mak ba­san Karpuz, öğrencilere ve velilere şu değerlendirmelerde bulundu: “İlçemiz a­dı­na se­vin­di­ri­ci. Öğ­ren­ci­le­ri­miz kar­ne he­ye­ca­nını ya­şadı, Artık hak ettikleri tatilin tadını çıkarmalılar. Kar­ne­yi ve­li­le­rin doğ­ru de­ğer­len­dir­me­si ge­re­ki­yor. Öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı­sı­nın dik­ka­te a­lın­ma­sı ge­re­ki­yor. Ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı ders­ler­de mut­la­ka desteklenmeli.’’

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER